Trang chủ Đăng ký tên miền Cách chuyển hướng tên miền mà không thay đổi URL

Cách chuyển hướng tên miền mà không thay đổi URL

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách để chuyển hướng tên miền sang một URL khác mà không cần thay đổi tên miền.

1. Chuyển hướng và giữ mọi thứ sau URL?

Để thực hiện việc này, bạn sẽ sửa đổi tệp .htaccess cho miền mà người dùng của bạn sẽ truy cập và chèn các dòng mã sau:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^DomainA.com 
RewriteRule ^(.*) https://DomainB.com/$1 [P]

Chuyển hướng trên làm gì? Sau khi thêm dòng này vào tệp .htaccess, bạn sẽ có thể truy cập DomainA.com/YourPage và nó sẽ hiển thị nội dung từ DomainB.com/YourPage

2. Chuyển hướng tên miền đến một url cụ thể?

Có một cách khác để bạn có thể thực hiện chuyển hướng để hiển thị một URL cụ thể nhưng vẫn giữ nguyên tên miền. Nếu bạn muốn khách truy cập truy cập DomainA.com với một trang cụ thể khi làm như vậy, bạn có thể sử dụng mã này:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^DomainA.com
RewriteRule ^(.*) https://DomainB.com/PathToPageHere [P]

Ví dụ: bạn sẽ sử dụng phương pháp này nếu bạn có một blog bên ngoài, chẳng hạn như blog trên blogspot.com hoặc có thể là giỏ hàng trên etsy.com mà bạn muốn mọi người truy cập vào miền của mình mà không cần lưu trữ đầy đủ miền ở đó. Giờ đây, khách truy cập có thể truy cập trang web của bạn bằng tên miền của bạn nhưng xem nội dung của URL bên ngoài.

3. Chuyển hướng một địa chỉ IP

Đôi khi, sẽ có yêu cầu chuyển hướng địa chỉ IP đến một URL cụ thể. Đoạn mã sau cho thấy cách thực hiện điều này trong tệp .htaccess.

# Chuyển hướng tất cả địa chỉ IP (thay thế ## bằng các chữ số địa chỉ IP) thành cùng https://domain_name.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^##.##.##.##
RewriteRule (.*) https://domain_name.com/$1 [R=301,L]

Bạn đã xem?

Bạn có thể thay đổi ID Apple của mình từ email của bên thứ ba sang miền Apple

Apple hôm nay đã thực hiện một cập nhật đáng chú ý cho quá trình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *